•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Anketa

Používam internet:

Školstvo

Začiatky našej školy

Škola v našej obci vznikla približne v období, kedy sa na tomto území usadili bieli opáti. Škola, kde sa vtedy vyučovalo, dnes je už neznámym domom. Neskôr  bola vytvorená pred terajším kostolom v učiteľskom dome jedna vyučovacia miestnosť. Približne z roku 1842 sa zachoval jeden zápis, podľa ktorého bol v tom období  učiteľom majster Tóth József.

Ďalším učiteľom sa stal Siska János, ktorý učil deti hlavne čítať a písať. Vyučovanie trvalo od jesene do jari. Učiteľ dostával svoju výplatu hlavne v naturálnej podobe. Celý jeho ročný príjem predstavoval 154 forintov a 4 grajciare.

Po Sisku sa ujal úlohy Gállik Márton, ktorý plnil túto funkciu v období 1863-1873. Gállik bol okrem toho aj obecným notárom. On už kládol väčší dôraz na vyučovanie. Počet študentov v tomto období bol v rozpätí od 40 do 50. Dal vybudovať väčšiu vyučovaciu miestnosť. Krčmové stoly, ktoré sa vtedy používali, vymenil na školské lavice. Prijal k sebe pomocného vyučujúceho, nakoľko sa už nemohol naplno venovať vyučovaniu popri notárstvu.

Po školskom zákone, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1848, začalo do školy chodiť viac žiakov. Po tom, ako sa Gállik Márton odsťahoval, vyučujúcim sa stal Dudich István, ktorý bol v tomto období zároveň aj starostom našej obce.

Dom Dudich István-a v roku 1896

V roku 1894 sa pomocou verejnej zbierky podarilo postaviť menšiu školu s dvomi vyučovacími miestnosťami a jednou izbou pre vyučujúceho. Počet žiakov sa vtedy už zvýšil na 140. V roku 1848 sa ujal funkcie zástupkyne vyučujúceho Priesching Lujza s podmienkou, že získa pedagogickú kvalifikáciu. Jej výplata bola vo výške 400 forintov a k tomu mohla využívať jednu izbu.

Žiaci platili mesačne 2 grajciare, z toho bola zabezpečená údržba školy a upratovanie. Tieto práce pred tým vykonávali deti.

Po tom ako sa Priesching Lujza vzdala funkcie, 24. septembra 1899 na jej miesto nastúpila Blazsek Hedvig.

V roku 1906 zvolili Lábay József-a na 1 ročnú skúšobnú dobu.

Na jeho miesto v roku 1907 nastúpil Bajnok János. V roku 1909 Dudich István nastúpil do dôchodku po 40 ročnom pôsobení. Na jeho miesto nastúpil Czintula Ferenc, riaditeľom školy sa stal Bajnok János.

V roku 1909 nariadili, aby každý žiak dostal žiacku knižku. Zvýšili počet vyučovacích predmetov. V matematike sa vyučovalo už podľa novej sústavy mier. Vyučovanie sa začínalo od 15. septembra a trvalo do 15. mája.

V decembri 1912 Czintula Ferenc odišiel a na jeho miesto nastúpil Kelecsényi János.   
V roku 1910 sa počet študentov zvýšil na 247. Ministerstvo školstva nariadilo, aby bola zriadená 4. vyučovacia miestnosť a tiež bolo treba zaobstarať štvrtého vyučujúceho. Bohužiaľ sa tieto zmeny nemohli uskutočniť, nakoľko vypukla I. svetová vojna.

Rímskokatolícka ľudová škola

Triedna fotka z roku 1960

AZ ISKOLA KELETKEZÉSE

Az iskola keletkezésének ideje valószínű a fehér barátok letelepedésével egyidejű. Azon iskola, amelyben tanítottak, ma már ismeretlen parasztház. Később a mai templommal szemben fekvő, volt kántortanítói lakkal egy fedél alatt állott egy tanterem. Az 1842.  év közötti időből való első feljegyzés a kántortanítóról, akit akkor mesternek hívtak, név szerint Tóth József.

Utána Siska László következett, aki főképp csak írás-olvasásra tanította a gyermekeket. Főbb kötelessége a templomi teendők elvégzése volt. A tanítási idő ősztől tavaszig tartott. A kántortanító jövedelme többnyire természetbeni járandóság volt. Összes jövedelme pénzértékben kifejezve évi 154 forintot és 4 krajcárt tett ki.

Siska utóda Gállik Márton lett, aki 1863 – 1873-ig működött a faluban, ki egyben a község jegyzője is volt. Ő már nagyobb súlyt helyezett a tanításra. Ekkor már 50-60 gyermek járt az iskolába. Nagyobb iskolatermet csináltatott, a kocsmai asztalokat, melyeket akkor használtak, iskolai padokkal cserélte fel. Mivel a jegyzői munka mellett a tanítást nem tudta rendesen elvégezni, segédtanítót fogadott fel.

Az 1848. évi iskolai törvény életbeléptése után már több gyermek járt iskolába. Gállik Márton elköltözése után Dudich István lett a kántortanító. Mellékfoglalkozást is vállalt: a falu polgármestere lett. A lakosság szaporodásával a tankötelesek száma is 100-120-ra emelkedett.

1894-ben közadakozásból sikerült felépíteni egy két tantermes iskolát és kis tanítói szobát. A tanulók száma ekkor már 140-re emelkedett. 1848-ban másodtanerői állást Priesching Lujza óvónő foglalta el azzal a meghagyással, hogy tanítói képesítést szerez. Fizetését 400 forintban és egy lakószoba használatában állapították meg.

Az iskola takarításáról úgy gondoskodnak, hogy a tanulók 2 krajcárt fizetnek havonta. Azelőtt a gyermekek beosztva végezték a takarítást, sőt a fűtéshez szükséges hasábfát is ők hozták otthonról, majd később a főtésre a tandíjjal együtt 70 krajcárt fizettek.

Miután Priesching Lujza lemondott állásáról, 1899. szeptember 24-én az iskolaszék Blazsek Hedvig óvónőt választotta helyére.

1906-ban Lábay Józsefet választották meg egy évi próbaidőre, de nem véglegesítették.

Helyébe 1907-ben Bajnok János lépett. 1909-ben Dudich István 40 éves működés után nyugdíjba vonul. Helyébe Czintula Ferencet választották, az iskolaigazgató pedig Bajnok János lett.

1909-ben a tanulók tanulmányi eredményéről való tudósításul és igazolásul elrendelik az értesítő könyvek osztását a tanulók számára. Kibővül a tantárgyak köre. A számtanban már az új mértékrendszert tanítják. A tanítás szeptember 15-től május 15-ig tart.

1912 decemberében Czintula Ferenc távozik, és helyére január 30-án Kelecsényi Jánost választják meg kántortanítónak.

1910-ben a tankötelesek száma 247-re szaporodik. A közoktatási minisztérium utasítására negyedik tanteremről és negyedik tanerőről kellett gondoskodni. Azonban ennek keresztülvitele az 1. világháború kitörése miatt elmarad.

Základná škola Gábora Barossa s vyučovacím jazykom maďarským

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Koncsalová

Základná škola Gábora Barossa je plnoorganizovaná základná škola so všetkými ročníkmi prvého a druhého stupňa. Jej súčasťou sú aj školský klub detí a zariadenie školského stravovania. Má 9 tried, v každom ročníku jednu. Školu navštevuje priemerne cca. 100 žiakov.

V škole pracujú 2 oddelenia školského klubu. Sú v nich zaradení žiaci 1. až 6. ročníka.  Školský klub navštevuje priemerne 40 detí. Škola bola postavená v roku 1956. Nachádza sa v strede dediny v dvojposchodovej budove, ktorá má aj medziposchodie. Triedy 1. stupňa sú umiestnené na druhom poschodí, ostatné triedy sa nachádzajú na prvom poschodí a na medziposchodí.   budove školy je umiestnená aj telocvičňa a školská jedáleň.

Škola spolupracuje so Združením rodičov. Spoluprácu orientuje na zjednocovanie výchovného vplyvu na žiakov, najmä v oblasti mravnej výchovy, dodržiavania disciplíny a zásad školského poriadku. Každý triedny učiteľ má ustanovené konzultačné hodiny s rodičmi a podľa potreby ich aj prizýva. Združenie rodičov uskutočňuje 2 krát ročne plenárnu schôdzu, 4 krát ročne zasadnutie výboru, 3 krát ročne triedne aktivity.

V zmysle zákona má škola zriadenú Radu školy, ktorej zloženie je stanovené zákonom. Činnosť školskej rady sa riadi svojim štatútom. Na svojich zasadnutiach sa stretáva 2 x krát ročne.

Škola spolupracuje aj s: OcÚ Čata a Pohronský Ruskov, Klub dôchodcov Čata, MŠ Čata a Pohronský Ruskov, ZO Csemadoku, Mestská knižnica v Želiezovciach, Základná umelecká škola v Želiezovciach, Bratská škola Tokod – Maďarsko.

Spoločnými akciami sú napr.:  Deň zdravej výživy, Vianočný program, Detský karneval,  Deň matiek,  Športový deň, Tradičný ročný piknik,  Obecné dni. 

Naša škola je škola, kde v centre pozornosti stojí žiak, ktorý je súčasťou a aj tvorcom výchovno-vzdelávacieho procesu. Každý žiak má šancu, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností, získal dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch. 

Prvoradou úlohou Základnej školy Gábora Barossa je, aby:

 • zabezpečila rovnaké podmienky a šance každému žiakovi , čím sa aj jej výchovno-vzdelávacia práca stane účinnejšou,
 • rozvíjala schopnosti a zručnosti žiakov zodpovedajúce ich vekovej kategórie,
 • orientovala pozornosť žiakov na čítanie, aby vedeli čítať porozumením,
 • poskytla stabilné základné vzdelanie, ktoré sa dá ďalej rozvíjať,
 • rozvíjala u žiakov kooperačnú schopnosť, a vychovávali ich  k tolerancií, proti rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie, a každej forme prejavu diskriminácie,
 • viedla žiakov  k uvedomeniu nutnosti doživotného vzdelávania,
 • viedla žiakov k zdravému životnému štýlu,
 • dala možnosť každému z nich prijímať zážitky poskytované umením

Adresa: Školská 4, Čata  93563
Telefón: 036/779 71 60
Emailová adresa: zscata@dkpnet.eu

Materská škola – Óvoda Čata

Riaditeľka MŠ: Mgr. Judita Debnárová

Materská škola je dvojtriedna s vyučovacím jazykom maďarským a s vyučovacím jazykom slovenským. MŠ navštevuje priemerne 30 detí.

Prevádzka je od pondelka do piatka od 7:00h do 16:30h.

Materská škola vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti sa snaží využívať najnovšie poznatky z psychodidaktiky a pedagogiky. Výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje formou hier, snaží sa podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu, stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa. Zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku.

Adresa: Kostolná 66, 93563 Čata
Telefón: 36/7797176

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Pondelok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 08:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Európa pre občanov

Fotogaléria

Kalendár